ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗАТА НА PLAY ON

 1. Настаняването на родители и гости в PLAYON става не по-рано от 10 минути, преди началния час на събитието. Всяко идване по-ранно от определеното ще бъде таксувано като допълнителен час.
 2. Игрите се провеждат в помещение предназначено само за това, според правилата за игра и безопасност, с които всеки участник е бил запознат.
 3. Ескейп зала могат да влизат само участници навършили 10 год и повече. Участници на възраст 8 и 9 години играят с придружител от PLAYON.
 4. PLAYON не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в Игрите.
 5. Резервацията се счита за валидна при внасяне на капаро в размер на 70 лв. Същата може да бъде отменена и съответно капарото възстановено, не по-късно от 10 работни дни преди датата на събитието. След този срок е възможна единствено една промяна на дата.
 6. PLAYON не поема отговорност за инциденти или наранявания, които са резултат от небрежност на играчите, неспазване на правилата и инструктажа, или са свързани с използването на неправомерно внесени в помещенията за игра, предмети.
 7. По всяко време, в хода на играта, участник може да пожелае да напусне игрите, като съобщи това на водещият, който е в постоянна аудио и видео връзка с играчите. Останалите участници могат да продължат играта си.
 8. Играчите са длъжни да използват всички съоръжения без упражняване на сила. PLAYON си запазва правото да прекрати участието на играчи, които не спазват инструкциите на водещия, демонстрират агресивно поведение, застрашават сигурността на останалите играчи, или причиняват щети на оборудването. В случай на прекратяване на играта по такива причини, PLAYON няма да дължи възстановяване на платените от участниците такси.
 9. На участниците в Игрите е забранено:
 • Правене на снимки, звукозапис, видеозапис.
 • Внасянето на потенциално опасни вещи в помещението, които биха могли да причинят вреди на участниците, или да повредят оборудването.
 • Внасянето и консумацията на алкохол, и всякакви наркотични вещества.
 1. Интериорът, загадките и решенията на играта представляват търговска тайна, и са обект на авторски права, и всякаква информация свързана с тях не може да бъде разгласявана и използвана по какъвто и да е начин.
 2. Родителите/ Придружителите на лица, ненавършили пълнолетие носят отговорност за техните действия през цялото време от престоя им на територията на PLAYON.
 3. Разрешено е внасянето на храни и напитки, включително и торта по желани е на родителите. Единствено внасянето на пица става задължително от пицария “Фратели”. Неспазването на това условие и внасянето на същите от друго заведение, включително и правени домашно се таксува 30 лв.
 4. Не е разрешено внасянето на конфети. Внасянето на пинята се таксува 30 лв.
 5. PLAYON запазва правото си, да променя правилата на играта и общите условия по всяко време, като това ще бъде отразено своевременно в секция Общи условия.